struktura

Oferta kształcenia na kierunku studiów Malarstwo realizowana jest w ramach dwóch specjalności:Malarstwo sztalugowe i Malarstwo w architekturze, która obejmuje malarstwo ścienne i witraż albo szkło artystyczne. Oznacza to, że studenci po zaliczeniu I roku studiów (ogólnego) wybierają dalszy tok studiów na specjalności Malarstwo sztalugowe, w jednej z trzech pracowni dyplomujących albo specjalność Malarstwo w architekturze w Pracowni malarstwa ściennego lub w Pracowni witrażu. Przygotowanie dyplomu artystycznego w jednej z tych pracowni obejmuje zestaw prac (z odautorskim komentarzem), jako dyplom podstawowy i zestaw prac z zakresu drugiej specjalności, jako dyplom uzupełniający, co zapewnia pełne przygotowanie studentów do samodzielnej pracy zawodowej artysty plastyka.

Zróżnicowany i progresywny stopień zaawansowania ćwiczeń w toku studiów na kierunku Malarstwo przygotowuje studentów do świadomej i zróżnicowanej indywidualnie kreatywności wdrażając ich do pracy artysty plastyka z zakresu obu specjalności. Dzięki wprowadzeniu dyplomu podstawowego i uzupełniającego studenci przygotowani są merytorycznie do samodzielnej działalności artystycznej z pełnego zakresu programowego kierunku studiów Malarstwo. Przedmioty kierunkowe na obu specjalnościach wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności zarówno w odniesieniu do technik i technologii tradycyjnych, jak i współczesnych. Program kształcenia obejmuje też zagadnienia teoretyczne z zakresu historii i tradycji sztuk pięknych, w tym historii filozofii i estetyki oraz socjologii kultury, umożliwiające studentom poznanie i rozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku.

Obie specjalności, jako uzupełniające się, w równym stopniu uwierzytelniają sylwetkę absolwenta: jego wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe oraz społeczne.