o nas

W początkowej fazie formowania się Wydziału Sztuk Pięknych w nowo powstałym, w Toruniu, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w 1945 roku i od stycznia 46, kiedy to w miejsce Sekcji Sztuk Pięknych na Wydziale Humanistycznym powołano Wydział Sztuk Pięknych, zadania dydaktyczne Wydziału wypełniały Katedry, które powstawały w zależności od kondycji merytorycznej i artystycznej kadry dydaktycznej .

 

Skład pierwszej, wileńskiej kadry profesorskiej, która w 45 roku przybyła do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego, miał zasadnicze znaczenie dla ukształtowania się struktury organizacyjnej i merytorycznej Wydziału Sztuk Pięknych, opartej na Katedrach: Malarstwa, Wzornictwa, Grafiki, Projektowania wnętrz oraz Konserwacji i restauracji zabytków. Na czele tej kadry stali tak wybitni twórcy, jak Tymon Niesiołowski i Bronisław Jamont, (pierwszy dziekan Wydziału Sztuk Pięknych).

 

Na przestrzeni dalszych lat następowały kolejne zmiany organizacyjne , aż po rok 1969, w którym powstają dwa odrębne Instytuty na Wydziale: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa oraz Instytut Artystyczno-Pedagogiczny., w którym znacznie uszczuplono zakres kształcenia artystycznego na rzecz kształcenia pedagogicznego. Jednocześnie się  w miejsce Katedr powstają Zakłady, realizujące od tej pory kształcenie na Kierunkach studiów i Specjalnościach. Powstały wówczas Zakład Malarstwa pełni swoją funkcję do dziś, prężnie rozwijając i poszerzając ofertę dydaktyczną dla studentów Kierunku studiów Malarstwo.

 

Zasadnicze przeorientowanie modelu kształcenia na Kierunku studiów Malarstwo nastąpiło jednak w 1997 roku, kiedy to Instytut Artystyczno-Pedagogiczny przemianowany został w Instytut Artrystyczny.  Umożliwiło to wprowadzenie, także w Zakładzie Malarstwa, w pełni artystycznego kierunku, z programem nauczania konstruowanym zgodnie ze standardami nauczania dla Kierunku studiów Malarstwo istniejącego w Wyższych Uczelniach Plastycznych w Polsce.

 

 Obecnie Kierunek studiów Malarstwo to jednolite, 5-letnie studia magisterskie kończące się dyplomem ukończenia studiów z wpisem (do dyplomu) magister sztuki. Nowa Specjalność na Kierunku studiów Malarstwo, to: Specjalność Malarstwo sztalugowe i w architekturze. Oznacza to, że studenci, obok wiodącego przedmiotu malarstwo, zdobywają wiedzę i umiejętności z technik witrażu oraz technik i technologii malarstwa ściennego. Poszerzony zostaje tym samym zakres dyplomu artystycznego o te techniki uzupełniające, a sami studenci zostają szerzej przygotowani do zawodu artysty plastyka i kreatywnej działalności artystycznej, co niewątpliwie ma wpływ na ich większe bezpieczeństwo zawodowe po ukończeniu studiów.

 

Dodatkową perspektywą dla absolwentów Kierunku studiów Malarstwo jest możliwość kontynuowania studiów, na tym samym Kierunku studiów, na studiach doktoranckich.

 

Kompetentna i trafna realizacja kształcenia artystycznego w Zakładzie Malarstwa zgodna z aktualnymi standardami nauczania oraz osiągnięcia artystyczne kadry i absolwentów, zaakceptowane i potwierdzone zostały przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Zaaprobowane i uznane zostały wyniki  kształcenia artystycznego na Kierunku studiów Malarstwo  w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.